คู่มือการประเมินITA  

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ำ

 

 
 

 

กลุ่มงานจริยธรรม ชื่อย่อ "กจ." 

(ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 546/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

        1. พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ

        2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

        3. ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ รวมถึงแนวทาง การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ

        4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

        5. จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของข้าราชการ ในส่วนราชการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

        6. ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน การทุจริต เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        7. รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

        8. รับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

        9. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.พ.

        10. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย

  

 

หน่วยงานภายใน

      ให้แบ่งส่วนราชการภายในกลุ่มงานจริยธรรม เป็น 3 ฝ่าย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2) ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือราชการ คำสั่ง สำนวนการสืบสวนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

            3) รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ

            4) ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมทรัพยากรน้ำ

            5) ดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมทรัพยากรน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย

            6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ

            7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

       2. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ดำเนินการส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรม

            2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

            3) ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมของ กรมทรัพยากรน้ำ

            4) พัฒนาระบบงาน มาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

            5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ 

            2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

            3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

            4) ให้ความช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

            5) ดำเนินการตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

            6) จัดทำฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ และดำเนินการตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

            7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   

 

 ปีงบประมาณ 2565
 ปีงบประมาณ 2564
 ปีงบประมาณ 2563
 ปีงบประมาณ 2562
 
 ปีงบประมาณ 2561  
 ปีงบประมาณ 2560  

 

 

 ปีงบประมาณ 2565  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ปีงบประมาณ 2562  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ปีงบประมาณ 2560  

 

 

 

นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1

นายกิตติ  จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 2

นายธงชัย  ลิ้มสงวน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

นายปกรณ์ ภูฆัง

ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

 

(โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม อ้างอิงตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ)

 

-ว่าง-

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มนิติการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

 -ว่าง-

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนะชัย เย็นใจ

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวศุภักษร ลิ้มอ่อง

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง