องค์กรคุณธรรม ปี 2567 

         การขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>> หน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า คลิก

 

องค์กรคุณธรรม ปี 2566 

 

 

องค์กรคุณธรรม ปี 2565

 

 

แผน/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ก่อนหน้า     หน้าถัดไป