นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1

นายกิตติ  จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 2

นายธงชัย  ลิ้มสงวน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

นายปกรณ์ ภูฆัง

ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

 

(โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม อ้างอิงตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ)

 

-ว่าง-

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มนิติการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

 -ว่าง-

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนะชัย เย็นใจ

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวศุภักษร ลิ้มอ่อง

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง