ทน.ร่วมจัดประชุมนานาชาติ เรื่องนโยบายและกฎหมายน้ำ

        กรมทรัพยากรน้ำร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Conference on Policies, Laws and Regulations for Water Resources Management in Southeast Asia Countries) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน กรมทรัพยากรน้ำโดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมนําเสนอผลงานจํานวน 2 เรื่อง