Missions

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่

1. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิค วิชาการ และบุคลากรกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

2. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย

3. นำความรู้ ประสบการณ์ เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศ มาเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องในกรมฯ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

4. ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้ และโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศของกรม

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุของสำนักฯ