โครงสร้างสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Bureau of International Cooperation      
ชื่อ-สกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง
Position
นายนิรุติ คูณผล
Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
นางสาวศิริวรรณ ปรียาจิตต์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นายกุลวรรธน์ แก้วเก่านักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางอุกฤษฏ์ ยลธรรม์ธรรมนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวรัชชฏาพร สุพรรณพงศ์นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอรจิรา หมื่นจงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ว่าง)นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
นายชนาวัชร อรุณรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวเชดราสี ถิระศุภะ
Miss Chetrasee Tirasupa
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติชำนาญการ
นางการีมา วงษ์สินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนินทร มังคละคีรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิมลพรรณ คำพาลักษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิมลพรรณ คำพาลักษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)วิศวกรชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนอำนวยการ
นายสมชาย คำพร้องผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสมชาย ซูเรมานเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตนา สุขลาภวิทยาคุณเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชัยวัฒน์ ทรงสกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ ราชาพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววศินา กาญจนอุทัยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
นางสาวประอร อุดมประเสริฐ
Ms. Praon Udomprasert
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสาธิต ภิรมย์ไชยนักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการพิเศษ
นางรัตน์ดา พัฒน์สิงหเสนีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฤติมา อร่ามรุ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว์พันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง)วิศวกรชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนพัฒนาโครงการ
นายวินัย วังพิมูลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภาวิศวกรโยธาชำนาญการ
นายธนาวัฒน์ สุทธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)วิศวกรชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)วิศวกรชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง)วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนแผนงานและประเมินผล
นางขนิษฐา ภู่ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายภาณุ มนุญวรวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววันวิสา กินจิมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง)นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง)นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ