โครงสร้างองค์กร

Bureau of International Cooperation     
ชื่อ-สกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง
Position
นายนิรุติ คูณผล
Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director, Bureau of International Cooperation
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวศิริวรรณ ปรียาจิตต์
Ms. Siriwan Preeyachit
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายชนาวัชร อรุณรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สทนช.)
นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุลรก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ หน้าห้อง อทน.)
นายกุลวรรธน์ แก้วเก่า
Mr. Kullawat Kaewkao
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางอุกฤษฏ์ ยลธรรม์ธรรม
Mr. Ukrit Yoltantham
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
(ว่าง)นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคี
นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์
Ms. Kanokwan Yoowong
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทิวภาคีและพาหุภาคี
นางสาวเชดราสี ถิระศุภะ
Miss Chetrasee Tirasupa
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติชำนาญการ
นางสาวรัชชฏาพร สุพรรณพงศ์นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นายภิญโญ เกตษา
Mr. Pinyo Ketsa
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ส่วนอำนวยการ
นายสมชาย คำพร้องผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสมชาย ซูเรมานเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตนา สุขลาภวิทยาคุณเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชัยวัฒน์ ทรงสกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ ราชาพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววศินา กาญจนอุทัยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนาวัฒน์ สุทธา
Mr.Thanawat Suttha
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนแผนงานและประเมินผลงาน
นางสาวประอร อุดมประเสริฐ
Ms. Praon Udomprasert
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล
(ว่าง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ