สถานะพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและการให้บริการประชาชน (State of the world’s wetlands and their services to people)

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การบริการจากระบบนิเวศที่หลากหลายของพื้นที่ชุ่มน้ำบ่งบอกถึงการเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันผู้จัดทำนโยบายและมีอำนาจในการตัดสินใจยังมีการประเมินคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อธรรมชาติและมนุษยชาติต่ำกว่าความเป็นจริง ความเข้าใจคุณค่าและสถานการณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด โดย Global Wetland Outlook ได้สรุปขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำในปัจจุบัน แนวโน้ม และตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนขั้นตอนที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูคุณลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนี้ สถานภาพและแนวโน้ม (Status and Trends) ขอบเขต (Extent) ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหรือขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำโลกมีความถูกต้องมากขึ้น

Read more

ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อการจัดหาน้ำจืดโลก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวันที่มีการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

Read more

สร้างความหวังหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านการลงทุนด้านน้ำและสุขาภิบาล

  Mr. Gilbert F. Houngbo ประธานองค์กรน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN-Water) และประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้วิถีของโลกหยุดชะงักลง การระบาดได้คุกคามทั้งคนมั่งมีและคนยากจนเหมือนๆ กัน แต่ความสามารถในการป้องกันตนเองไม่เท่ากัน ขณะที่ยังรอการพัฒนาวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพอยู่นั้น สุขอนามัยที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องตนเองที่ดีที่สุด แต่เราจะล้างมือและรักษาความปลอดภัยให้ครอบครัวได้อย่างไร

Read more

สหรัฐอเมริกาสู้วิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ อุปทานโลก (Global supply chain) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังก่อให้เกิดการหยุดชะงัก (Disruption) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจ ทั่วโลกเกิดการพังทลาย  สหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ยังไม่สามารถรอดพ้นวิกฤตินี้ไปได้ หากระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะชะงักงัน (Economic shutdown) ต่อไปอีก 2-3

Read more

จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง (From Drought to Prosperity)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยองค์กร Paani Foundation  (From Drought To Prosperity | Paani Foundation) ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารแปล ตามด้านล่างนี้  

Read more

เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs) หมายเหตุ : CCTs คือ การขุดร่องรับน้ำตามแนวระดับ เพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าหน้าดิน และยังเพิ่มศักยภาพให้เกิดการไหลซึมของน้ำในปริมาณมาก นอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแล้ว ระดับน้ำในบ่อน้ำ และแหล่งน้ำบริเวณปลายน้ำ ยังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย

Read more

Water and Climate Change

น้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Water and Climate Change) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลของประชากรหลายหมื่นล้านคนทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพิ่มความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหนักในหลายภูมิภาค ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย การตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบท การผลิตพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more