สร้างความหวังหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านการลงทุนด้านน้ำและสุขาภิบาล

  Mr. Gilbert F. Houngbo ประธานองค์กรน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN-Water) และประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้วิถีของโลกหยุดชะงักลง การระบาดได้คุกคามทั้งคนมั่งมีและคนยากจนเหมือนๆ กัน แต่ความสามารถในการป้องกันตนเองไม่เท่ากัน ขณะที่ยังรอการพัฒนาวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพอยู่นั้น สุขอนามัยที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องตนเองที่ดีที่สุด แต่เราจะล้างมือและรักษาความปลอดภัยให้ครอบครัวได้อย่างไร

Read more

สหรัฐอเมริกาสู้วิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ อุปทานโลก (Global supply chain) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังก่อให้เกิดการหยุดชะงัก (Disruption) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจ ทั่วโลกเกิดการพังทลาย  สหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ยังไม่สามารถรอดพ้นวิกฤตินี้ไปได้ หากระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะชะงักงัน (Economic shutdown) ต่อไปอีก 2-3

Read more

จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง (From Drought to Prosperity)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยองค์กร Paani Foundation  (From Drought To Prosperity | Paani Foundation) ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารแปล ตามด้านล่างนี้  

Read more

เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs) หมายเหตุ : CCTs คือ การขุดร่องรับน้ำตามแนวระดับ เพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าหน้าดิน และยังเพิ่มศักยภาพให้เกิดการไหลซึมของน้ำในปริมาณมาก นอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแล้ว ระดับน้ำในบ่อน้ำ และแหล่งน้ำบริเวณปลายน้ำ ยังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย

Read more

Water and Climate Change

น้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Water and Climate Change) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลของประชากรหลายหมื่นล้านคนทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพิ่มความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหนักในหลายภูมิภาค ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย การตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบท การผลิตพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร              วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วโลก วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากยังไม่มีการดำเนินการเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในระดับหลายร้อยล้านเฮกตาร์หรือนับพันล้านไร่ทั่วโลก

Read more