ทน.ร่วมกับ GIZ หารือความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

               วันที่ 29 กันยายน 2563 Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน (TGCP-Water) และผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าว

Read more

ทน.ร่วมมือ ทอ. บินสำรวจภูมิประเทศวางโครงการแหล่งน้ำ

               วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับผู้แทนกองทัพอากาศ เพื่อรับทราบผลการบินสำรวจภูมิประเทศพื้นที่ “น่านฟ้าโมเดล 2020” จังหวัดน่าน

Read more

ทน.ร่วมกับ ทอ.จัดทำแผนการสำรวจสภาพภูมิประเทศ “โครงการน่านฟ้าโมเดล 2020”

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อรับการถ่ายทอดการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

Read more

ทส.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

             เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301

Read more

ทน.ร่วมกับ GIZ ศึกษาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ

               เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 นำคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation:

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

  ท่านสามารถดาวโหลดประกาศผลการคัดเลือกฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Read more

เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 12 อัตรา

การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอัตราตำแหน่ง และใบสมัครงานได้ด้านล่างนี้

Read more

ทน.ร่วมกับ AITหารือแนวทางการพัฒนามาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “การพัฒนามาตรการ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศอาเซียน (Development

Read more

ทน.ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก

          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายวัฒนา ไชยคุณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนัก ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อง“ การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ” ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ

Read more