พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

     กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะบังคับทุกหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ผ่านมา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้จะครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่เคยใช้ในประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้แค่หน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะคลุมไปถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในสังกัด หลักของการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย หลักความคุ้มค่าที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงานรัฐให้มากที่สุด

Read more