พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

     กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะบังคับทุกหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ผ่านมา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้จะครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่เคยใช้ในประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้แค่หน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะคลุมไปถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในสังกัด

หลักของการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

  1. หลักความคุ้มค่าที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงานรัฐให้มากที่สุด ในราคาที่เหมาะสม
  2.  หลักความโปร่งใส ที่จะให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน หลักประสิทธิภาพ ที่ต้องการให้มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุล่วงหน้า
  3. หลักการตรวจสอบได้ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และหลักความเท่าเทียม ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน