พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

     กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะบังคับทุกหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ผ่านมา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้จะครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่เคยใช้ในประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้แค่หน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะคลุมไปถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในสังกัด หลักของการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย หลักความคุ้มค่าที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงานรัฐให้มากที่สุด

Read more

The 25 th UNESCO-IHP Regional Steering Committee Meeting for Southeast Asia and the Pacific

       คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน หรือ Regional Steering Committee: RSC ได้ดำเนินภารกิจด้านอุทกวิทยามาเป็นเวลา 25 ปี ในฐานะกลไกสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนและการหาลือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ด้านน้ำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก การประชุม IHP RSC SEAP ครั้งที่ 25 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 12

Read more

The South-to-North Water Diversion Project: The Middle Route

โครงการเส้นทางผันน้ําสายกลางจะผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําตันเจียงโข่ว (Danjiangkou) ในแม่น้ําไห่เจียง (Haijiang) ซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําฉางเจียง (Changjiang River) หรือแม่น้ําแยงซี ไปยังกรุงปักกิ่งโดยการ สร้างคลองตามเทือกเขา Funiu และ Taihang ซึ่งในอนาคตจะมีการนําน้ําเพิ่มเติมมาจากอ่างเก็บน้ําสามหุบเขา (Three Gorges Reservoir) หรือจากเขื่อนที่อยู่ท้ายน้ําในแม่น้ําฉางเจียง โครงการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถผัน น้ําที่มีคุณภาพและช่วยจัดหาน้ําได้มากขึ้น

Read more

Regional Seminar on Integrated Approaches for SDG Planning: The Case of SDG 6 on Water and Sanitation

เอกสารแปล “การสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง แนวทางแบบบูรณาการในการจัดทำแผน SDG กรณีของ SDG เป้าหมายที่ 6 ว่าด้วยเรื่องน้ำและสุขาภิบาล” วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพมหานคร

Read more