TGCP-Water หารือความร่วมมือกับ ทน.

           วันที่ 11 ตุลาคม 2562 Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Water) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Read more

ทน.ร่วมมือกับจีนมุ่งแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำ

          วันที่ 23-26 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ณ กระทรวงทรัพยากรน้ำ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และริเริ่มโครงการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการ

Read more

ทน.เจรจาความร่วมมือกับเกาหลี

          วันที่ 18-20 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้เจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Korea

Read more

ทน.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน

          วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศอาเซียน(Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in

Read more

ทน.ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ ใช้ Nature-based Solution

              วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม Accelerating Adaptation through Building with

Read more

ทน.เจรจาความร่วมมือกับ ADPC

               วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมผู้บริหารสำนักและศูนย์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) นำโดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมคณะในโอกาสที่ได้มีกฎบัตรยกระดับADPCเป็นองค์การระหว่างประเทศ

Read more

ทน.สรุปการประชุมเตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเจรจากำหนด ท่าทีความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Read more

ทน.เตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

              วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเตรียมท่าทีในการเจรจาความร่วมมือ ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ”

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมเจรจาและสำรวจพื้นที่ สปป.ลาว

              วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเขื่อนน้ำเทิน 2 และร่วมสำรวจพื้นที่อำเภอยมลาด และอำเภอมหาชัย จังหวัดคำม่วน เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง

Read more