วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมผู้บริหารสำนักและศูนย์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) นำโดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมคณะในโอกาสที่ได้มีกฎบัตรยกระดับADPCเป็นองค์การระหว่างประเทศ

Read more

ทน.สรุปการประชุมเตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเจรจากำหนด ท่าทีความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Read more

ทน.เตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

              วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเตรียมท่าทีในการเจรจาความร่วมมือ ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ”

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมเจรจาและสำรวจพื้นที่ สปป.ลาว

              วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเขื่อนน้ำเทิน 2 และร่วมสำรวจพื้นที่อำเภอยมลาด และอำเภอมหาชัย จังหวัดคำม่วน เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง

Read more

ทน.เดินทางประชุมเจรจาและสำรวจพื้นที่ สปป.ลาว

             วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะประชุมเจรจากับกรม ทรัพยากรน้ำของสปป.ลาว และผู้ว่าราชการจังหวัดสาละวัน สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาธิตแห่งชาติห้วยปะไอ และได้สำรวจพื้นที่โครงการ ณ หมู่บ้านปากปุย

Read more

กรมทรัพยากรน้ำเตรียมการเข้าร่วมประชุมเจรจาไทย-ลาว

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการ  ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว ในวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2562   ณ  

Read more

สปท.ร่วมโครงการพบพระพบธรรม

               ด้วยกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการพบพระพบธรรม ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกันหลายภาคส่วน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต ในวันที่

Read more

กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 19.30 น. กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ทน.ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

               นายนิรุุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและนายอำมาตย์ สุธรรมจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 19 (19th Meeting of ASEAN

Read more

กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียน

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Working Group on

Read more