สหรัฐอเมริกาสู้วิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ อุปทานโลก (Global supply chain) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังก่อให้เกิดการหยุดชะงัก (Disruption) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจ ทั่วโลกเกิดการพังทลาย  สหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ยังไม่สามารถรอดพ้นวิกฤตินี้ไปได้ หากระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะชะงักงัน (Economic shutdown) ต่อไปอีก 2-3

Read more

จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง (From Drought to Prosperity)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยองค์กร Paani Foundation  (From Drought To Prosperity | Paani Foundation) ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารแปล ตามด้านล่างนี้  

Read more

เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube  เรื่อง: เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs) หมายเหตุ : CCTs คือ การขุดร่องรับน้ำตามแนวระดับ เพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าหน้าดิน และยังเพิ่มศักยภาพให้เกิดการไหลซึมของน้ำในปริมาณมาก นอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแล้ว ระดับน้ำในบ่อน้ำ และแหล่งน้ำบริเวณปลายน้ำ ยังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย

Read more

การสัมมนาออนไลน์ : มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระหว่างอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management)

         สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับฟังการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ มุมมองการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลจากสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ ๑๒

Read more

Water and Climate Change

น้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Water and Climate Change) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลของประชากรหลายหมื่นล้านคนทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพิ่มความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหนักในหลายภูมิภาค ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย การตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบท การผลิตพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร              วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วโลก วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากยังไม่มีการดำเนินการเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในระดับหลายร้อยล้านเฮกตาร์หรือนับพันล้านไร่ทั่วโลก

Read more

ทน.ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก

          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายวัฒนา ไชยคุณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนัก ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อง“ การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ” ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ

Read more

ติดตามผลการดำเนินงาน Work from Home ผ่าน Zoom meeting

         นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานการดำเนินงาน (Work from Home) ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 -1 เมษายน 2563 เรื่องการจัดทำกรอบตัวชี้วัด กรอบพนักงานราชการ รวมทั้งการรายงานถึงปัญหา

Read more