กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมหารือโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-เยอรมัน

      22 พ.ย. 2561 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันที่ต้องการใช้แนวทางการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เช่นภัยแล้งและอุทกภัย ในการนี้มีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย

Read more

สปท.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำ

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯจำนวน 5 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำคลองเปรมประชากร – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กีฬาลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา

Read more

สปท.ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

      เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย  นำโดยนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเวลา 19.00 น.

Read more

สปท.ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

      นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯเข้าร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชล กรมทรัพยากรน้ำ ในเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2561   ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ       

Read more

Water Resources Development and Management

      วันที่ 16 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย นายอนันต์ เพ็ชรหนู ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และนางสาวจินตนา ศิวเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Read more

การอบรมหลักสูตร Water Resources Development and Management

           กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายอนันต์  เพ็ชรหนู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9  และนางสาวจินตนา  ศิวเสน   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เข้าร่วมการอบรม

Read more