ทน.ขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียในชุมชนอาเซียน

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) ของโครงการ Policy Dialogue and Network Building of

Read more

ทน.เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

               เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC)

Read more

ทน.ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ลาว

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ภายใต้ MOU ด้านสิ่งแวดล้อมไทย-สปป.ลาว ครั้งที่

Read more

ทส.ติดตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปวิช เกศววงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ ได้มาติดตามการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

Read more

การประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานการจัดการน้ำและสุขาภิบาลของประเทศไทย (Draft country baseline report)

             อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมทีมวิจัยสำหรับการดำเนินโครงการศึกษาเฉพาะของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเรื่อง สิทธิในน้ำดื่มและการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน (The AICHR Thematic Study on the Right to Safe Drinking

Read more

ทส.ร่วมการประชุมนานาชาติด้านน้ำ 2019

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ 7 องค์กรในประเทศ และ 9 องค์กรต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ THA 2019 เวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำ พลังงาน

Read more

ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา ประจำปี

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมหารือโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-เยอรมัน

      22 พ.ย. 2561 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันที่ต้องการใช้แนวทางการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เช่นภัยแล้งและอุทกภัย ในการนี้มีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย

Read more