ทส.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

             เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301

Read more

ทน.ร่วมกับ GIZ ศึกษาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ

               เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 นำคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation:

Read more

ทน.ร่วมกับ AITหารือแนวทางการพัฒนามาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “การพัฒนามาตรการ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศอาเซียน (Development

Read more

ทน.ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก

          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายวัฒนา ไชยคุณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนัก ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อง“ การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ” ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ

Read more

ติดตามผลการดำเนินงาน Work from Home ผ่าน Zoom meeting

         นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานการดำเนินงาน (Work from Home) ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 -1 เมษายน 2563 เรื่องการจัดทำกรอบตัวชี้วัด กรอบพนักงานราชการ รวมทั้งการรายงานถึงปัญหา

Read more

ทน.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ จากประเทศเนเธอร์แลนด์

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation

Read more

ทน.ร่วมการประชุมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย – ญี่ปุ่น

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-Japan Environmental Solutions Week ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ

Read more

ทน.ร่วมจัดประชุมนานาชาติ เรื่องนโยบายและกฎหมายน้ำ

        กรมทรัพยากรน้ำร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Conference on Policies, Laws and Regulations for Water Resources Management in Southeast

Read more

ทน.ร่วมการประชุมอาเซียน-เกาหลี

            นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี : การสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการ สร้างความมั่นคงด้านน้ำอาเซียน (The Workshop for Celebrating

Read more