กรมทรัพยากรน้ำเตรียมการเข้าร่วมประชุมเจรจาไทย-ลาว

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการ  ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว ในวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2562   ณ  

Read more

สปท.ร่วมโครงการพบพระพบธรรม

               ด้วยกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการพบพระพบธรรม ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกันหลายภาคส่วน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต ในวันที่

Read more

กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 19.30 น. กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียน

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Working Group on

Read more

สปท.วิเคราะห์กระบวนการทำงานร่วมกับ สลก.

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมโครงสร้างอัตรากำลังสำนักฯ ทั้งนี้ได้เชิญ นางสาววรกานต์ ชูสงค์ และนางสาวปภัสรา เผื่อนทอง  จากสำนักงานเลขานุการกรม

Read more

สปท.ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี เสน่ห์ สาธุธรรม

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสน่ห์ สาธุธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

Read more

สปท.ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ์   เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Read more

ทน.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมคณะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยท่านรองอธิบดี (นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ” order_by=”sortorder” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]ทางสถลมารค

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวัง ” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read more

ทน.ขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียในชุมชนอาเซียน

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) ของโครงการ Policy Dialogue and Network Building of

Read more