ติดตามผลการดำเนินงาน Work from Home ผ่าน Zoom meeting

         นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานการดำเนินงาน (Work from Home) ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 -1 เมษายน 2563 เรื่องการจัดทำกรอบตัวชี้วัด กรอบพนักงานราชการ รวมทั้งการรายงานถึงปัญหา

Read more

ทน.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ จากประเทศเนเธอร์แลนด์

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation

Read more

ทน.ร่วมการประชุมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย – ญี่ปุ่น

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-Japan Environmental Solutions Week ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ

Read more

ทน.ร่วมจัดประชุมนานาชาติ เรื่องนโยบายและกฎหมายน้ำ

        กรมทรัพยากรน้ำร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Conference on Policies, Laws and Regulations for Water Resources Management in Southeast

Read more

ทน.ร่วมการประชุมอาเซียน-เกาหลี

            นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี : การสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการ สร้างความมั่นคงด้านน้ำอาเซียน (The Workshop for Celebrating

Read more

TGCP-Water หารือความร่วมมือกับ ทน.

           วันที่ 11 ตุลาคม 2562 Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Water) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Read more

ทน.ร่วมมือกับจีนมุ่งแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำ

          วันที่ 23-26 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ณ กระทรวงทรัพยากรน้ำ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และริเริ่มโครงการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการ

Read more

ทน.เจรจาความร่วมมือกับเกาหลี

          วันที่ 18-20 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้เจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Korea

Read more