สบป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริงเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศในพื้นที่ห้วยเชือก-ห้วยรวงไซ จ.ขอนแก่น

Read more