สบป.ร่วมกับสบจ.และสทภ.6 ร่วมงานเสวนา”ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC”