สบป. เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตรในฤดูฝน