ทน.ประชุมกรรมการร่วม ทส.ไทย-ญี่ปุ่น

                วันที่ 14 มกราคม 2563 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำได้เสนอให้มีความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นด้านการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาตรการและกฎระเบียบข้อบังคับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรและบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น