ทน.ร่วมการประชุมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย – ญี่ปุ่น

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-Japan Environmental Solutions Week ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ในการนี้ นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดี    กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จาก สปท. สวพ. สบจ.สบป. ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นสำคัญ     ด้านสิ่งแวดล้อม การนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น