ทน.ร่วมการประชุมอาเซียน-เกาหลี

            นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี : การสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการ
สร้างความมั่นคงด้านน้ำอาเซียน (The Workshop for Celebrating 30th Year of ASEAN-ROK Ties: Promoting ASEAN-ROK Strategic Partnership through Building a Water-secure ASEAN) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และทบทวนข้อเสนอโครงการ ROK-Initiated Project on Building Water-Secure ASEAN: Water as a Hazard, Water as a Resource ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ (ASEAN Working Group on Water Resources Management : AWGWRM)