TGCP-Water หารือความร่วมมือกับ ทน.

           วันที่ 11 ตุลาคม 2562 Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Water) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ(นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการและหารือกิจกรรมความร่วมมือภายใต้แผนงาน TGCP-Water กับกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีรองอธิบดี(นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ) และผู้แทนหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ