ทน.ร่วมมือกับจีนมุ่งแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำ

          วันที่ 23-26 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ณ กระทรวงทรัพยากรน้ำ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และริเริ่มโครงการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการ

          นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงานโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และสถานีทดลองเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในประเทศไทยต่อไป