ทน.เจรจาความร่วมมือกับเกาหลี

          วันที่ 18-20 กันยายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการกรมทรัพยากรน้ำ ได้เจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Korea Water Resources Corporation ผู้แทนฝ่ายเกาหลีให้การต้อนรับ
          ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป