การสัมมนาออนไลน์ : มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระหว่างอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management)

         สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับฟังการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ มุมมองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลจากสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Deltares แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และกรมทรัพยากรน้ำ
แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

         นอกจากมุมมองในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจากสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แล้ว
ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินด้วย สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้จัดทำ
สรุปประเด็นการสัมมนาฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลากรกรมทรัพยากรน้ำและผู้ที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้
มาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

        ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเด็นการสัมมนาฯ และรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=s1TF9HEZVhQ&t=772s