ทน.ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ ใช้ Nature-based Solution

              วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม Accelerating Adaptation through Building with Nature in Asia  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาโอกาสและความท้าทายในการดำเนินโครงการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติ (Building with Nature or Nature-based Solution : NBS) และเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือและวิธีการในการปรับใช้แนวทาง NBS ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด