สปท.ร่วมโครงการพบพระพบธรรม

               ด้วยกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการพบพระพบธรรม ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกันหลายภาคส่วน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ วัดชัยพฤษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ