กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 19.30 น. กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางทองคำ อยู่วงศ์ ซึ่งเป็นมารดานางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อดีตผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมงานกันพร้อมเพรียง ณ ศาลาชยสุนทร วัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม