ทน.ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

               นายนิรุุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและนายอำมาตย์ สุธรรมจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 19 (19th Meeting of ASEAN Working Group on Water Resources Management) วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยรับผิดชอบแผนงานการอนุรักษ์น้ำ (ASEAN Water Conservation) และการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง Risks and Impacts on Extreme Events of Droughts in ASEAN Countries