กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียน

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM) Meeting) เพื่อจัดเตรียมท่าทีและหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ AWGWRM ร่วมกับผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ