ทน.ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ลาว

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ภายใต้ MOU ด้านสิ่งแวดล้อมไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อหารือแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านน้ำไทย-สปป.ลาว ได้แก่ การจัดทำแผนงานหลักของลุ่มน้ำปะไอในพื้นที่ศูนย์สาธิตแห่งชาติ จังหวัดสาละวัน การบรรเทาน้ำท่วมและน้ำแล้ง การจัดการการใช้น้ำ และการจัดทำสมดุลน้ำในพื้นที่นำร่อง ณ สปป.ลาว รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทั้งสองประเทศต่อไป