ทส.ติดตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปวิช เกศววงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ ได้มาติดตามการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วย