การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ พ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิงก์ด้านล่าง


ท่านสามารถรับชมสื่อการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต

สื่อเรื่องการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=Vw_DpCXUJiI


https://www.youtube.com/watch?v=diut3AMa_3U
https://www.youtube.com/watch?v=dBAKPX6x1G4#action=share


https://www.youtube.com/watch?v=9N5uC3oVO5g#action=share


https://www.youtube.com/watch?v=qyHZLrkDGus#action=share