เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 12 อัตรา

การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้
“โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอัตราตำแหน่ง และใบสมัครงานได้ด้านล่างนี้