ทน.ร่วมกับ AITหารือแนวทางการพัฒนามาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ
ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “การพัฒนามาตรการ
และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศอาเซียน (Development
of Innovative Environmental Management Measures and Strategy for Wetland Conservation in ASEAN
Countries)” ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยคุณภาพน้ำของพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทย และพัฒนามาตรการลดผลกระทบโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและภารกิจด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม