ทน.ขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียในชุมชนอาเซียน

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) ของโครงการ Policy Dialogue and Network Building of Multi-stakeholders on Integrated Decentralized Domestic Wastewater Management in ASEAN Countries (PoDIWM) ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 6 กรมทรัพยากรน้ำ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการ หารือแนวทางการดำเนินโครงการและสรุปบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากสถาบันยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกแห่งประเทศญี่ปุ่น (IGES) คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะทำงานโครงการ PoDIWM ภายใต้กรอบการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ทั้ง 6 ด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว