การประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานการจัดการน้ำและสุขาภิบาลของประเทศไทย (Draft country baseline report)

             อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมทีมวิจัยสำหรับการดำเนินโครงการศึกษาเฉพาะของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเรื่อง สิทธิในน้ำดื่มและการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน (The AICHR Thematic Study on the Right to Safe Drinking Water and Sanitation) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานการจัดการน้ำและสุขาภิบาลของประเทศไทย (Draft country baseline report) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 6 กรมทรัพยากรน้ำ