ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา ประจำปี 2562 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ทั้งนี้มีเอกสารที่จะต้องดำเนินการในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษาของกรมทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับภารกิจและระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน