กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมหารือโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-เยอรมัน

      22 พ.ย. 2561 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันที่ต้องการใช้แนวทางการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เช่นภัยแล้งและอุทกภัย ในการนี้มีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม Double Tree by Hilton