สปท.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำ

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯจำนวน 5 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำคลองเปรมประชากร – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กีฬาลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองรังสิต 3 จุดเริ่มต้นคลอง 3 สิ้นสุดจุดเชื่อมหก เป็นระยะทางรวม 7.12 กิโลเมตร