การอบรมหลักสูตร Water Resources Development and Management

           กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายอนันต์  เพ็ชรหนู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9  และนางสาวจินตนา  ศิวเสน   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Water Resources Development and Management  ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561  ณ  เมือง Daejeon  สาธารณรัฐเกาหลี   โดย Korea International Cooperation Agency  (KOICA) ร่วมกับ K-Water เป็นผู้จัดและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน จาก 9 ประเทศ  คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ และติมอร์ตะวันออก ประเด็นเนื้อหาหลักในการฝึกอบรมประกอบด้วย  กลยุทธ์ในการจัดการน้ำ การพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืน และการจัดการคุณภาพน้ำ