ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากบนภูเขา

           กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้พิจารณาส่งข้าราชการในสังกัด ดังนี้ ว่าที่ ร.ท. สายรุ้ง กลุ่นเขียว นักอุทกวิทยาชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ (สทภ.1) พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.คมกฤช อินนันชัย นักอุทกวิทยาชำนาญการ (สทภ.3) นายวัฒนา ขาวพนัส นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.6) และ น.ส.เปี่ยมศิริ มากสงขลา นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.7) เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากบนภูเขา (Training Program on Mountain Torrents Disaster Prevention and Control) ระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากบนภูเขา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จากประเทศต่างๆ อีกด้วย