การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 54

          นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และ นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 54 ในระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2561 ณ เมืองกลองด์ สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพิจารณาร่างข้อมติที่จะนำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งพิจารณาร่างข้อมติที่สำคัญในด้านการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ
          อนึ่ง ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 13 ร่วมกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อีกด้วย