ประชุมเพื่อทบทวนกรอบในการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2562- 2565

       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น ประธานการประชุมเพื่อทบทวนกรอบในการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2562- 2565 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 6 กรมทรัพยากรน้ำ
       ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว เป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ.2561 ที่ได้ดำเนินการแล้ว และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในช่วง พ.ศ.2562-2565 เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป