ประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์กรลุ่มน้ำ

      กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมิน เปรียบเทียบ และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับ ดร.อภิชาต  อนุกูลอำไพ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมว่าด้วยหลักการสำคัญของ Benchmarking และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำในเอเชีย อาทิ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ณ โรงแรมรามาดา เด มา กรุงเทพฯ