การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติของยูเนสโก ครั้งที่ 23

      นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และข้าราชการจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติของยูเนสโก ครั้งที่ 23 (23rd Session of the International Hydrological Programme – Intergovernmental Council) ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน/ทบทวนกิจกรรมในภาพรวมของการดำเนินงานด้านอุทกวิทยาของสมาชิกประเทศโครงการ IHP ตามกรอบแผนงาน IHP ระยะที่ 8 (2014-2021) และเพื่อรับรอง roadmap ในการเตรียมการเข้าสู่การดำเนินงานตามแผนงาน IHP ระยะที่ 9 (2022-2029) รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย SDG 6
      อนึ่ง การประชุม the 1st Water Science-Policy Interface Colloquium (SPIC Water) ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี จากประเทศสมาชิกกล่าวถ้อยแถลงผลการดำเนินการด้านน้ำของประเทศเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย SDG6 รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันจากเวทีสำคัญด้านน้ำต่างๆ เช่น World Water Forum อีกด้วย