สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1

      นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีการหารือและพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง การใช้เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา และการฝึกอบรมทางวิชาการหรือการแบ่งปันความรู้ในสาขาทรัพยากรน้ำ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังได้เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง โดยเฉพาะในเรื่องของแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่โขง และการทำวิจัยร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบถึงการเดินทางไปเยือนจีนของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งฝ่ายจีนมีความยินดีในการเยือนครั้งนี้และทั้งสองฝ่ายจะได้มีการหารือกันในรายละเอียดต่อไป
      สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ประเทศไทย ส่วนกำหนดวันและสถานที่จะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป
      ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Center และดูงานที่โครงการ South to North Water Diversion Project : Huinanzhuang Pump Station and Tuancheng Lake ตามลำดับ(ภาพและข้อมูล จาก สปท.)