กระบวนการวางแผนการปรับตัวและการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ