การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2561-2565)

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมาย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ชั้น 6 กรมทรัพยากรน้ำ

     ในการประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ แบ่งออกได้ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 2.เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด ที่จะต้องระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเป็นแผนฯ ที่สมบูรณ์ต่อไป