การประชุม International Capacity Development Symposium ครั้งที่ 6

การประชุม International Capacity Development Symposium ครั้งที่ 6
ผ่านระบบออนไลน์
(Webinar) โดยสถาบัน IHE Delft Institute for Water Education
ระหว่างวันที่ 26 – 28  พฤษภาคม 2563

         สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม International Capacity Development Symposium
ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน IHE Delft Institute for Water Education ในรูปแบบ
ของการประชุมหารือผ่านทางออนไลน์ (Webinar) โดยมีหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับด้านน้ำ ได้แก่ ความเชื่อมโยงและอุปสรรค
ต่อความจุน้ำ ความท้าทายในการจัดการการปฏิรูปองค์กร การจัดการความขัดแย้ง การใช้ Big Data และตัวเลือกในการจัดการ
ด้านการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงาน/สถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ร่วมเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถามในระหว่าง
การประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากนานาประเทศเข้าร่วม จำนวน ๕๐๐ คน

         ทั้งนี้ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทได้จัดทำสรุปประเด็นการประชุมฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำและผู้สนใจ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

         ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเด็นการสัมมนาฯ ได้ที่ด้านล่างนี้