ทน.ร่วมมือกับเยอรมันศึกษาการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ