อทน.ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-สปป.ลาว

      เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กับ นายอินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแห่ง สปป.ลาว ได้ลงนามแผนความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-ลาว (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กับของ สปป.ลาว ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี โดยมี 4 แผนงานหลัก คือ การพัฒนาลุ่มน้ำ การพัฒนาศูนย์สาธิต การจัดสรรน้ำ และการวิจัยพัฒนา
      ในการนี้ ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้พัฒนาฟื้นฟูไว้ ให้ขยายผลสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐด้วย