การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ของทน.

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯ เพื่อร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ นายนิรตุิ คูณผล ผอ.สำนักฯได้ให้แนวทางการทำเรื่อง แผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบโจทย์ตัวชี้วัดของกรม และของสำนักได้ โดยมีเป้าหมายที่แท้จริง คือการที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรในแต่ละปี และสามารถทบทวนสู่กรอบในการทำงานของสำนักฯ เพื่อใช้ในปีต่อๆไปได้อย่างถูกต้อง